Monday, 1 August 2016

व्यक्ति -समाधि स्थल 

1. राजघाट – महात्मा गांधी
2. शान्तिवन – जवाहर लाल नेहरू
3. विजयघाट – लाल बहादुरशास्त्री
4. शक्ति स्थल – इंदिरा गांधी
5. अभय घाट – मोरारजी देसाई 6. किसान घाट – चौधरी चरणसिंह
7. उदय भूमि – के0 आर0 नारायण
8. वीर भूमि – राजीव गांधी
9. महाप्रयाण घाट – डॉ0राजेन्द्र सिंह
10. नारायण घाट –गुलजारी लाल नंदा
11. समता स्थल – जगजीवन राम 12. चैत्रा भूमि – बी0 आर0अम्बेडकर

No comments:

Post a Comment